Brukervilkår Arrangør

 

1. BAKGRUNN

Spicer er en tjeneste på internett der privatpersoner og bedrifter (heretter ”Arrangøren”) kan bestille varer og tjenester til sine arrangementer. Produktene som presenteres på siden leveres av den enkelte leverandør som står angitt som tilbyder av produktet. Spicer sin rolle er å fungere som mellommann for tilbyderne på siden, slik at Spicer tar ikke selv noen del i den enkelte leveranse og er ikke part i leveranseavtalene som inngås gjennom bruk av siden.

Bruk av Spicer sine tjenester er gratis for Arrangøren.

 

2. BRUKERVILKÅR

Spicer.no er en nettbasert formidlertjeneste eid av Spicer AS, org.nr 932 118 659 MVA. Ved å kjøpe tjenester eller produkter via Spicer sin tjeneste aksepterer du samtidig de til enhver tid gjeldende brukervilkår for Spicer.no som fremkommer på denne siden.

 

3. LEVERANDØRENES GARANTIER OG FORPLIKTELSER

Leverandørene som selger produkter via Spicer har forpliktet seg til å tilby sine laveste priser via Spicer.no. Leverandørene skal også til enhver tid påse at de produktene som profileres utgjør et korrekt og oppdatert bilde av Leverandørens vare- og tjenestetilbud, samt at offentlige regler som blant annet mattilsynets regler følges. Leverandører som bryter disse reglene vil bli ekskludert fra Spicer.

 

4. BESTILLINGER VIA SPICER.NO

4.1. Bestillingsforespørsel fra Arrangør

Når du som Arrangør legger inn en bestillingsforespørsel for et produkt, formidler Spicer bestillingsforespørselen videre til Leverandøren.

4.2. Avklaring av forespørsel

Etter Leverandøren har mottatt bestillingsforespørselen har dere mulighet til å diskutere nærmere på Spicer.no og i samråd endre bestillingsforespørselens innhold, herunder kvalitet, kvantum, tidspunkt, pris, mv.

Leverandøren forplikter seg til å behandle bestillingsforespørsel fra Arrangør snarest mulig og vil besvare forespørselen via Leverandøren sin konto hos Spicer.no. Alle våre arrangører skal tilstrebe å svare innen timer.

4.3. Bestillingsordre fra Arrangør

Når Arrangøren og Leverandøren har blitt enige om en leveranse, kan du som Arrangør legge inn en bestillingsordre på produktet. Denne ordren er bindende og du må da samtidig innbetale et forskudd på ca. 12,5 %. 

4.4. Bestillingen ferdig

Når Leverandøren mottar bestillingsordre fra Arrangør skal Leverandøren snarest mulig gi tilbakemelding i Spicer.no på at han fortsatt kan levere i henhold til hva dere har blitt enige om. Deretter sender Spicer melding til begge parter slik at leveranseavtalen dere imellom er inngått.

5. Arrangørens betaling - Oppgjør og forskudd

5.1. Forskudd

Du som arrangør må innbetale et forskudd på ca. 12,5 % mva av det avtalte beløp når du legger inn en bestillingsordre i henhold til punkt 3.3 over. Dette er for å sikre at det ikke bindes opp unødige ressurser hos Leverandørene.

5.2. Oppgjør - tidlig bestilling

50 dager før du skal ha arrangementet ditt leveransedagen sender Spicer deg en betalingsnota for resten av beløpet. Fakturaen har 20 dagers forfall, slik at den skal betales 30 dager før arrangementet.

5.3. Oppgjør - sen bestilling

Dersom det er mindre enn 50 dager fra bestilling til arrangementet, innbetales forskuddet som beskrevet over. Betalingsnota for resterende oppgjør vil da bli sendt til deg som Arrangør samme dag som bestillingsordren legges inn, med forfallstid på 7 dager.

Dersom det er mindre enn 10 dager fra bestilling til levering skal skje, må du som Arrangør betale hele beløpet når du legger inn en bestilling iht punkt 3.3. over.

5.4. Samlebestillinger

Når Arrangør bestiller tjenester fra flere Leverandører via Spicer AS, vil du få en samlet betalingsnota som inneholder bestillingene fra samtlige Leverandører. Du slipper altså å forholde deg til masse papirer og mange ulike fakturaer.

5.6. Fakturering

Etter arrangementet vil du få en ny faktura fra Spicer der alle produktene inngår. Denne fakturaen skal ikke betales, men er kun et salgsdokument til bruk for regnskapsførsel.

6. Kansellering

6.1. Arrangørs kansellering

Arrangør kan i henhold til den enkelte leveranseavtale med Leverandøren ha adgang til å kansellere avtalen vederlagsfritt eller mot vederlag. Avbestilling skal skje skriftlig ved bruk av kanselleringsløsning på Spicer.no. Arrangøren vil da få refundert alle innbetalte beløp.

 

6.2. Leverandørens kansellering

Leverandøren kan i henhold til den enkelte leveranseavtale med Arrangør ha adgang til å kansellere avtalen vederlagsfritt. Leverandøren kan og ha rett til å utsette leveransen til Arrangør ved hindringer som følge av uforutsette force majeure-hendelser.

 

Utover dette foreligger det ikke kanselleringsmulighet for Leverandøren overfor Arrangør. Spicer AS vil ved uberettiget kansellering fra Leverandøren forsøke å hjelpe Arrangør å finne en alternativ tjenestetilbyder. Kostnader knyttet til dette vil kunne bli belastet Leverandøren, herunder kostnader knyttet til administrasjon etter satser fastsatt av Spicer, samt eventuell merkostnad knyttet til valg av ny tjenesteleverandør. Vi gjør oppmerksom på at Arrangør etter ordinære avtalerettslige regler også vil kunne ha krav på øvrige misligholdssanksjoner.

 

7. TILGJENGELIGHET

 

Spicer AS tilstreber at Spicer.no er tilgjengelig og anvendelig 24 timer i døgnet. Av og til kan imidlertid tjenesten være nede grunnet planlagt vedlikehold, oppgraderinger og annet. Spicer skal i den grad det er mulig planlegge det slik at det ikke skjer i den normale åpningstid. Spicer kan ikke holdes ansvarlig for tekniske feil eller andre forhold som gjør at tjenesten svekkes eller forringes, for eksempel ved nedetid for servere, teknisk svikt på nettsiden, eller andre lignende forhold.

 

8. REKLAMASJONER

 

Spicer søker å hele tiden ha de beste leverandører tilknyttet seg. Feil kan imidlertid skje. Dersom feil skulle oppstå setter vi pris på om reklamasjoner rettes overfor Leverandøren direkte, da han er den som fortest kan rette opp i forholdet. Skulle det oppstå problemer kan selvsagt også Spicer kontaktes, så skal vi prøve etter beste evne å hjelpe dere å avhjelpe problemet. Siden Spicer ikke selv er del i leveranseavtalene vil det imidlertid være Leverandørene som har ansvaret for å rette opp i feilen, slik at vi i første omgang vil videreformidle problemet til Leverandøren. Hjelper ikke dette vil vi etter beste evne forsøke å hjelpe dere å finne ny leverandør.

 

Da reklamasjoner i utgangspunktet anses som et forhold mellom Leverandøren og Arrangør, kan ikke Spicer ta stilling til reklamasjonen på vegne av partene. Ansvar kan heller ikke rettes mot Spicer for feil, mangler, mv ved Leverandørens ytelser eller ved skade forårsaket av Leverandør.

 

9. KRAV TIL BRUK

 

Du skal bruke Spicer.no i samsvar med de til enhver tid gjeldende brukervilkårene og gjeldende lov, forskrift og praksis. Du skal ikke bruke tjenesten på en måte som er straffbar, lovstridig, sjikanerende, falsk, skadelig eller diskriminerende eller som krenker andres rettigheter. Du skal ikke bruke Spicer.no slik at det skader, forstyrrer eller ødelegger tjenestens funksjonalitet eller sikkerhetssystemer.

 

Ved mistanke om brudd på disse vilkårene kan Spicer midlertidig nekte deg å bruke Spicer.no. Dersom det viser seg at du har brutt disse vilkårene, kan Spicer beslutte å utestenge deg fra Spicer.no permanent.

 

10. PERSONVERN

Spicer vil behandle personopplysninger om deg i den grad det er nødvendig for å tilby Tjenesten og dens innhold. Behandlingen av personopplysninger er nærmere beskrevet i vår personvernpolicy. Du har selv ansvar for å sørge for at personopplysninger du oppgir i forbindelse med Spicer, er korrekte og oppdaterte.

For å unngå misbruk opplyser vi om at Spicer har innsikt i kommunikasjon som skjer mellom Leverandøren og Arrangør via Spicer.no. Spicer forplikter seg til å ikke utlevere informasjon om partenes kommunikasjon til tredjepart, med unntak av ved lovpålagt opplysningsplikt til politi eller andre offentlige instanser, mistanke om brudd på hvitvaskingsregler og tilsvarende forhold. 

 

11. ENDRINGER

 

Spicer kan gjøre endringer i disse vilkårene og i Tjenestens innhold og funksjonalitet, f.eks. som følge av endrede muligheter i teknisk infrastruktur, at underleverandører endrer sine tilbud og vilkår, eller ved endringer i rammevilkår fra offentlige myndigheter. Ved å fortsette å bruke Tjenesten etter endringene er tredd i kraft anses du å ha godtatt endringene. Enhver tids gjeldende brukervilkår finnes på spicer.no.

 

12. LOVVALG OG VERNETING

 

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen reguleres i sin helhet av norsk rett. Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av denne avtalen, skal partene først forsøke å løse tvisten gjennom mekling i Kristiansand verneting.